اطلاعات کلی درخصوص اداره ثبت اسناد و املاک کشور

  • PDF

به طورکلی همانگونه که ازنام این نهاد قانونی که زیرمجموعه قوه محترم قضائیه می باشد مشخص گردیده، کلیه امورمربوط به ثبت اسناد واملاک کشور از وظایف این اداره میباشد. عمده اموری که دراین نهاد انجام میگردد و متقاضیان مختلف برای انجام این موارد به اداره ثبت اسناد واملاک مراجعه می نمایند درذیل به تفکیک اعلام میگردد و درخاتمه برای آشنائی با چگونگی انجام کارها در این اداره فرمهای درخواست تعدادی از اموری که درشرح وظایف ثبت اسناد واملاک بوده و مورد نیاز متقاضان می باشد جهت راهنمایی اعلام میگردد.

عمده اموری که انجام آن درعهده اداره ثبت بشرح ذیل می باشد:

صدوراسناد ملکی

تعویض اسناد مالکیت که به دلائل مختلف ازانتفاع ساقط گردیده است مانند: ریختن جوهرروی مندرجات سند، آب ریختگی روی سند و...

صدور متمم الصاقی سند مالکیت بدلیل پرشدن ستونها

درخواست نقشه ثبتی

درخواست اجرای ماده 45 (در مواردیکه دراثرتعریض گذر، متراژ ملک تغیر میابد، متراژ مندرج در سند نیز میبایستی تغییر یابد) این ماده قانونی ناظر بر مطلب فوق میباشد

درخواست اصلاح حدود اربعه (در مواردیکه ملک مجاور بدلیل طرحهای شهری تبدیل به گذر میگردد، مندرجات حدود اربعه میبایستی تغییر یابد)

اجرای ماده 147 و148 (درموارد بخصوص، سند مالکیت رسمی برای مبایعه نامه های قبل از سال 1370 خورشیدی صادر میگردد) بدیهی است برای اعمال این قانون شرایط ویژه ومختلفی میبایستی رعایت گردد.

اجرای ماده 149 (اجرای این ماده زمانی مورد نیاز میباشد که مندرجات سند مالکیت بهر دلیل با وضـع موجود تطبیق نمی نماید )

انجام افراز املاک مشاع

نصب مجدد سرب پلمب روی جلد سند مالکیت

انجام ثبت املاک با هر نوع کاربری

آگهی تحدید حدود اختصاصی

انجام صدور سند ملکیت

تبدیل سند مالکیت افراد متوفی به نام وراث قانونی (صدور سند مالکیت وراث قانونی)

انجام صدور صورتمجلس تفکیکی برای املاکی که پایانکار ساختمان برای آنها صادر گردیده است

صدور سند مالکیت براساس تنظیم تقسیم نامه

تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد سند

برای انجام کارهای فوق میبایستی فرمهای درخواست مربوطه را تکمیل نمود در ذیل نمونه فرمهای درخواست ،جهت سهولت کاربران ایران فایل مکتوب وارائه میگردد تا شما عزیزان در زمان مراجعه به اداره ثبت در زمان انجام امور صرفه جویی نمائید.

فرم 1 - درخواست ثبت ملک

ریاست محترم اداره ثبت ....

احتراما نظر به اینکه .... دانگ مشاع از شش دانگ پلاک .... واقع در .... تا کنون قبول تقاضای ثبت نشده و اینجانب مالکیت و تصرفات لازم را دارم علیهذا به پیوست مدارک ذیل تقدیم می گردد مستدعی است نسبت به قبول تقاضای ثبت آن اقدام فرمائید.

1.فتوکپی مصدق قولنامه

2.استشهادیه محلی

فرم 2 - آگهی تحدید حدود اختصاصی

ریاست محترم اداره ثبت ....

احتراما نظر به اینکه تحدید حدود عمومی پلاک .... متعلق به اینجانب .... به جهت عدم حضور مالک در موعد مقرر انجام نیافته علیهذا مستدعی است در حدود مقررات به هزینه اینـجانب نسبت بــه تـحدید حدود اختصاصی اقدام فرمایند.

فرم 3 - درخواست سند مالکیت به نام خریدار

ریاست محترم اداره ثبت .............

احتراما با تقدیم فتوکپی سند خریداری (بنچاق) و اصل خلاصه معامله شماره .... دفتر خانه .... از پلاک ثبتی .... خواهشمند است دستور فرمائید سند مالکیت بنام اینجانب .... صادر فرمائید.

فرم 4 - صدور سند مالکیت وارث

ریاست محترم اداره ثبت ....

احتراما نظر به اینکه مالک پلاک .... مرحوم شده و اینجانبان وارث قانونی هستیم علیهذا به پیوست اصل سند مالکیت و فتوکپی مصدق دادنامه حصر وراثت و گواهی اداره دارایی تقدیم می گردد

خواهشمند است نسبت به صدور سند مالکیت جدید به نام اینجانبان …. اقدام فرمائید.

فرم 5 - صدور سند مالکیت بر اساس تنظیم تقسیم نامه

ریاست محترم اداره ثبت ....

احتراما با تقدیم یک نسخه تقسیم نامه شماره ... تنظیمی در دفتر خانه .... تهران و سند مالکیت قدیم مربوط به تقسیم پلاک ... بین اینجانبان مالکین مشاعی ,خواهشمند است دستور فرمائید اسناد مالکیت جدید بر اساس تقسیم نامه فوق صادر گردید.

فرم 6 - تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد

ریاست محترم اداره ثبت ...

احتراما نظر به اینکه اسناد مالکیت پلاک .... به صورت مشاعی صادر شده و شش دانگ به اینجانب تعلق دارد علیهذا به پیوست عین ... جلد سند مالکیت مشاعی تقدیم میگردد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صدور سند مالکیت جدید اقدام فرمائید.

فرم 7 - درخواست سند تجمیعی

ریاست محترم اداره ثبت ....

احتراما چون شش دانگ پلاکهای ..... و...... متعلق به اینجانب ..... در محل تجمیع و به صورت واحد در آمده علیهذا به پیوست اسناد مالکیت اولیه تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید سند مالکیت تجمیعی صادر گردد.

فرم 8 - تعویض سند غیر قابل استفاده ,سوخته ,فرسوده ,آب ریختگی

ریاست محترم اداره ثبت ....

احتراما نظر به اینکه سند مالکیت پلاک .... متعلق به اینجانب .... به جهت سوختگی .... , فرسودگی .... ,آب ریختگی .... , غیر قابل استفاده بوده علیهذا به پیوست عین سند مالکیت تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید سند مالکیت جدید صادرگردد .

فرم 9 - صدور سند مالکیت المثنی

ریاست محترم اداره ثبت ....

احتراما نظر به اینکه سند مالکیت پلاک .... متعلق به اینجانب به علت ... مفقود گردیده علیهذا با تقدیم فرم لازم خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام گردد.

فرم 10 - سند مالکیت متمم الصاقی

ریاست محترم اداره ثبت ....

احتراما نظر به اینکه ستون نقل و انتقالات سند مالکیت پلاک ..... متعلق به اینجانب ...... پر شده علیهذا به پیوست عین سند مالکیت تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به الصاق سند متمم اقدام فرمائید

فرم 11 - درخواست نقشه ثبتی

ریاست محترم اداره ثبت ....

احتراما نظر به اینکه اینجانب .... مالک پلاک .... نیاز به نقشه ثبتی دارم علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید طبق مقررات نسبت به ارائه نقشه ثبتی اقدام فرمائید

فرم 12 - اجرای ماده 45 آئیننامه قانون ثبت

ریاست محترم اداره ثبت ...

احتراما نظر به اینکه قسمتی از پلاک .... متعلق به اینجانب .... بر اثر تعریض کوچه داخل در شارع گردیده علیهذا ضمن تقدیم سند اولیه مستدعی است نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت جدید اقدام فرمائید.

فرم 13 - اصلاح حد به کوچه

ریاست محترم اداره ثبت ....

احتراما نظر به اینکه حد .... پلاک .... متعلق به اینجانب .... طبق سند به مجاور محدود بوده و فعلا به کوچه .... محدود است علیهذا مستدعی است نسبت به اصلاح حد مذکور اقدام فرمائید

فرم 14 - اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت

ریاست محترم اداره ثبت ...

احتراما نظر به اینکه حد .... پلاک .... متعلق به اینجانب .... با محل مطابق نبوده و اضافه مساحت دارد علیهذا مستدعی است با اعزام نماینده و نقشه بردار نسبت به اصلاح سند مالکیت طبق وضع موجود در محل اقدام گردد.

فرم 15 - افراز املاک مشاع

ریاست محترم اداره ثبت ....

احتراما نظر به اینـکه اینجانب .... به صورت مشاعـی در شش دانگ پلاک .... مالکـیت رسـمی دارم به جهت عـدم دسترسی به سایر شرکاء تفکیک ملک مقدور نبوده علیهذا با اعلام نام و آدرس مالکین مشاعی به شرح ذیل خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به افراز سهم اینجانب اقدام گردد.

فرم 16 - نصب مجدد سرب پلمپ سند مالکیت

ریاست محترم اداره ثبت ....

احتراما چون سرب پلپ سند مالکیت پلاک .... مربوط به اینجانب .... مفقود گردیده خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به سرب پلمپ جدید اقدام گردد


طراحی و پشتیبانی : پروما وب www.PromaWeb.ir 09365516694